Tietotekniikan koulutusohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op

Koulutusohjelman yleiskuvaus

Koulutusohjelma antaa opiskelijalle ammatilliset perustiedot ja taidot toimia kansainvälistyvällä ICT-alalla. Valmistuvat insinöörit hallitsevat matemaattis-luonnontieteelliset perustiedot, projektityös­kentelyn, viestintätaidot ja tuntevat elinkeinoelämän keskeiset toimin­taperiaatteet.

Tietotekniikan koulutusohjelmassa keskitytään tietojärjestelmien analysointiin, suunnitteluun, toteutukseen sekä siihen, miten erilaisia käyttöliittymiä, tietokantoja, palvelimia ja päätelaitteita integroidaan yhteen eri sovelluksissa. Opiskelija voi suunnata opintojaan ohjelmisto­tekniikkaan, tietoverkkotekniikkaan tai tietojärjestelmähallintaan.

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelmistotekniikan opiskelija hallitsee ohjelmoinnin taidot, työkalut ja menetelmät sekä ohjelmistokehityksen suunnittelu- ja mallinnustekniikat. Opiskelija pystyy soveltamaan ohjelmistokehityksen prosessimalleja ja menetelmiä asiakastarpeiden määrittelyssä, järjestelmäsuunnittelussa, ohjelmistojen toteutuksessa, laadunvarmistuksessa ja dokumentoinnissa. Opiskelija on perehtynyt testauksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin sekä tietokantoihin.

Tietoverkkotekniikan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisia ja luotettavia tietoverkkoja sekä korkealaatuisia verkkopalveluita liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti. Opiskelija hallitsee tietoverkkopalvelujen vaatimat tukitoiminnot ja ylläpidon prosessit, niiden monitoroinnin sekä raportoinnin jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti.

Tietojärjestelmähallinnan opiskelija hallitsee tietojärjestelmät kokonaisuutena ja ymmärtää niiden hankinta-, toteutus-, käyttöönotto- ja ylläpitoprosessit. Opiskelija tunnistaa ICT-toiminnan riskejä ja osaa varautua niihin sekä ymmärtää tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan yritysten toimintaan liittyviä tietojärjestelmiä ja niiden tietokantaratkaisuja sekä hallitsee sovelluskehitystyön edellyttämät välineet ja menetelmät.

Opintojen sisältö

Opiskelu sisältää teoriaopintojen lisäksi käytännönläheisiä laboratoriotöitä ja projektityöskentelyä. Osa koulutusohjelman kursseista antaa valmiuden suorittaa ohjelmistoalan, tietoverkkotekniikan tai tietojärjestelmien kansainvälisiä sertifikaatteja.

Opiskelusta työelämään

Tietotekniikkainsinöörit sijoittuvat ohjelmistojen ja tietoverkkojen suunnittelu- ja toteutustehtäviin sekä esimies-, koulutus-, myynti- ja markkinointi­teh­täviin. Työnantajat voivat olla suomalaisia tai kansainvälisiä suunnittelu­toimistoja, tietojenkäsittelyyn ja ohjelmisto­tuotantoon erikoistuneita yrityksiä, alan tuote­kaup­paa harjoittavia yrityksiä sekä erilaisia julkisen sektorin organisaatioita.