Paperi- tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu

Tutkinto: Insinööri (AMK), 240 op (4 v)
Koulutusala: Tekniikan ja liikenteen ala

KOULUTUSOHJELMAN KUVAUS

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutusohjelma

HUOM! Biotuote- ja prosessitekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma on uudistettu vastaamaan kasvavan biotalousklusterin tarpeita. Koulutusohjelman nimivaihdos tulee voimaan vasta vuonna 2014, joten 2013 yhteishaku toteutetaan vielä nimellä: Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka.

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutuksessa keskeinen tavoite on tarjota kansainvälisesti arvostettua koulutusta, joka vastaa sisällöltään työelämän osaamistarpeita.

Koulutusohjelmasta valmistuu insinööri, jolla on monipuolinen kemian- ja metsäteollisuuden alan prosessiosaaminen. Osaamisen kehittymisessä korostetaan ammatillisen kokonaisnäkemyksen kehittymistä ja globaalin kestävän kehityksen näkökulmaa sekä aloitteellisuutta ja luovuutta.

Ammattiopintojen ohella energia-, laatu- ja ympäristöasiat, turvallisuusasiat ja esimiesvalmius sekä liiketoiminnan ymmärtäminen ja markkinointi kuuluvat oleellisesti valmistuvan insinöörin osaamiseen.

Opintopolut

• Biotuotetekniikka
• Kemiantekniikka/Prosessitekniikka

OPISKELIJOIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Opiskelija saa monipuolisen koulutuksen sekä tuotanto-, suunnittelu- että kehitystehtäviin. Metsäbiotuoteteollisuuden ja prosessiteollisuuden lisäksi teollisuuden alihankintayritykset, kone- ja laitetoimittajat sekä raaka-ainetoimittajat tarjoavat mielenkiintoisia, kansainvälisiä tehtäviä tämän osaamisen omaaville insinööreille.

Tyypillisiä vastavalmistuneen ammattinimikkeitä ovat: vuoromestari, käyttöinsinööri, tuotantoinsinööri, osastoinsinööri, myynti-insinööri, asiakaspalveluinsinööri, projekti-insinööri, tutkimus- ja kehitysinsinööri, laatuinsinööri, tuotannonsuunnittelija ja laboratoriopäällikkö.

OSAAMISEN KEHITTYMINEN

Oppiminen tapahtuu kontaktiopetuksen ja projektiopintojen avulla. Opintojaksoissa on harjoitustehtäviä, esitelmiä ja oppimistehtäviä, joissa on paljon tiimityöskentelyä. Kaikki opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana työelämäprojektiin ja voivat sen lisäksi halutessaan suorittaa myös muita opintoja työelämälähtöisissä projektitehtävissä. Laboratorioharjoitukset ja projektityöt antavat käytännön näkökulmaa teoriaopetuksen tueksi.

Ammatillinen harjoittelu on oleellinen osa opintoja ja se tukee opiskelijan kasvua asiantuntijaksi omalla alallaan. Ohjattu harjoittelu alkaa heti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opiskelijoita ohjataan suorittamaan osa opinnoista tai harjoittelusta ulkomailla, mihin laaja kansainvälinen kumppanuusverkosto antaa hyvät mahdollisuudet. Ohjattu harjoittelu edesauttaa opiskelijan opinnäytetyön saantia ja työllistymistä valmistumisen jälkeen. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa harjoittelun palkallisessa työsuhteessa yritykseen.

Opintojen päätteeksi tehdään opinnäytetyö, jolla opiskelija näyttää kehittymisensä ammatillisen osaamisensa suhteen.

KANSAINVÄLISYYS

Kansainvälisyys on tärkeä osa opintoja. Osa opinnoista voi olla englanninkielisiä, kansainvälisessä ryhmässä. Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osan opinnoistaan kansainvälisessä opiskelijavaihdossa yhteistyöyliopistoissa ja/tai harjoittelussa ulkomailla.