Palopäällystön koulutusohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op

Valintakoeaika: 5. - 6.6.2013

Koulutusohjelman yleiskuvaus

Opintojen aikana opit riskienhallintaan ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä asioita. Sinulla on kyky tunnistaa rakenteelliseen paloturvallisuuteen, palotarkastukseen sekä valistukseen liittyviä keskeisiä ongelmia ja arvioida niiden erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Opit toimimaan pelastustoimen esimiehenä, osaat työskennellä onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä tehtävissä ja pystyt johtamaan pelastustoimintaa.

Palopäällystön ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on edellytykset toimia kaikissa pelastuslaitosten päällystötehtävissä sekä muissa turvallisuusalan tehtävissä, joihin vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Opintojen sisältö

Koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, yhteisistä ja vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Opiskelusta työelämään

Tutkinnon suorittaneiden ammatillisen urat vaihtelevat paljonkin tutkintoa edeltävien ammattiopintojen, työkokemuksen ja opiskelijoiden henkilökohtaisten tulevaisuusodotusten mukaan. Tehtävät tulevat eriytymään myös alueellisten pelastuslaitoksen henkilöstöpolitiikkaa ja -rakennetta koskevien ratkaisujen vuoksi. Alueellisissa pelastuslaitoksissa insinööri (AMK)-tutkinnon suorittaneet työskentelevät organisaation johtotehtävissä sekä erilaisissa vahvaa ja sisäistynyttä ammattiosaamista edellyttävissä vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Asiantuntijaorganisaatiomme kouluttaa vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Monipuoliset koulutusohjelmamme tarjoavat mahdollisuuden opiskella tutkinto päiväopiskeluna tai työn ohessa (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja erikoistumisopinnot) sekä joustavasti Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Koulutusyksikkömme ovat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.