Maavoimien koulutusohjelma, Maanpuolustuskorkeakoulu

210 opintopistettä | 3 vuotta

Maavoimien koulutusohjelmasta valmistuneella sotatieteiden kandidaatilla on valmiudet toimia rauhanajan perusyksikön kouluttajana sekä sodanajan yksikön päällikkönä. Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi rauhanajan perusyksikön varapäällikköinä ja päällikköinä sekä sodanajan joukkoyksikön komentajina. Koulutusohjelmakohtaisista opinnoista pääosa toteutetaan Maasotakoulussa Lappeenrannassa ja eri aselajikouluissa sekä osa toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa.

maavoimien koulutusohjelma

Maavoimien koulutusohjelmasta valmistuvat upseerit pääsevät palvelemaan suurimmassa puolustushaarassa, jossa on tarjolla paljon erilaisia haastavia tehtäviä sekä urapolkuja koko uran ajaksi.

> Hakumenettely

Jääkäri- ja panssarintorjuntaopintosuunta

Opintosuunta antaa perusteet suunnitella ja johtaa taisteluja, joissa jääkäriyksikön taisteluun yhdistyy kaikkien Maavoimien aselajien tuki. Opintosuunnalta valmistuu jalkaväen johtajia, yleisjohtajia, joiden osaamisen varaan taistelut rakentuvat. Koulutus on monipuolista ja siihen sisältyy useimmat jalkaväen tärkeimmistä asejärjestelmistä, ml. panssarintorjuntaohjusjärjestelmät. Opintosuuntakohtaiset opinnot toteutetaan Jalkaväkikoulussa Lappeenrannassa.

Kranaatinheitinopintosuunta

Kranaatinheitinopintosuunta antaa valmiudet toimia ensisijaisesti kouluttajana kranaatinheitinyksikössä. Lisäksi opintosuunnalta saa perusteet toimia kouluttajana perusyksiköissä, joissa koulutetaan mm. jääkäreitä. Tulenjohtaminen ja ampuminen kranaatinheittimillä edellyttää laaja-alaista epäsuoran tulen osaamista, minkä tärkeimpiä toimintoja ovat tuliasema-, tulenjohto-, viesti- ja mittaustoiminta. Opintosuuntakohtaiset opinnot toteutetaan Jalkaväkikoulussa Lappeenrannassa.

Panssariopintosuunta

Panssariaselaji antaa opiskelijalle laajan, mutta myös erittäin maanläheisen käsityksen panssari- ja mekanisoitujen joukkojemme kalustosta, suorituskyvystä ja käyttöperiaatteista. Opinnot sisältävät koulutusta niin taistelupanssarivaunuilla kuin myös rynnäkköpanssarivaunuilla. Opiskelu panssariopintosuunnalla edellyttää opiskelijalta voimassa olevaa B-luokan ajokorttia. Panssariopintosuunnan koulutuksen antaa Panssarikoulu Parolannummella.

Tiedusteluopintosuunta

Tiedusteluopintosuunta antaa valmiudet toimia ensisijaisesti kouluttajana tiedustelukoulutusta antavassa yksikössä. Lisäksi opintosuunnalta saa perusteet toimia kouluttajana perusyksiköissä, joissa koulutetaan mm. jääkäreitä. Tiedustelujärjestelmä on monipuolinen, missä jalan tapahtuvaan partiotiedusteluun sekä tähystystiedusteluun yhdistyy teknisten johtamis- ja sensorijärjestelmien käyttö. Opintosuuntakohtaiset opinnot toteutetaan Jalkaväkikoulussa Lappeenrannassa.

Elektronisen sodankäynnin opintosuunta

Elektronisen sodankäynti (ELSO) on taistelukentällä läsnä kaikkialla — panssaroiduilla ELSO-ajoneuvoilla hyökkäyksen kärjessä, ilmaoperaation tukena ja osana tiedustelujärjestelmää maassa, merellä ja ilmassa. Elektronisella sodankäynnillä tiedustellaan ja häiritään vihollisen järjestelmiä sekä suojataan omat joukot vihollisen ELSO-vaikutukselta. Opinnot antavat valmiuden toimia joukkueenjohtajana eri ELSO-yksiköissä ja asiantuntijana kaikkien puolustushaarojen tehtävissä. ELSO-opintosuunnalla opiskelu on monipuolista toimintaa huipputeknologian parissa taistelukentällä. Elektronisen sodankäynnin koulutuksen antaa Elektronisen sodankäynnin keskus Riihimäellä.

Kenttätykistöopintosuunta

Tykistön tehtävissä yhdistyy usean eri aselajin ominaisuudet. Tiedustelutulenjohtajat toimivat syvällä vihollisen selustassa ja johtavat operatiivista tulenkäyttöä. Iskuportaan tulenjohtajat käyttävät Maavoimien tulivoimaisimpia aseita. Tykistön viestijärjestelmä liittää tykistön komento- ja johtamispaikat johtamisjärjestelmään ja luo edellytykset koko tykistöjärjestelmän tehokkaalle käytölle. Logistiikkajärjestelmä varmistaa ampumatarvikkeiden riittävyyden. Tykistön kouluttamilla miehittämättömillä lentotiedustelujärjestelmilä (UAV) tiedustellaan ja valvotaan vihollisen selustaa ja sivustoja sekä johdetaan tulta. Raskasraketinheittimistö osallistuu miinoittamiseen miinarakettien panssarimiinoitteilla. Kenttätykistön aselajikoulutuksen antaa Tykistökoulu Niinisalossa.

Ilmatorjuntaopintosuunta

Ilmatorjunnan tehtävä on suojata taistelujoukkoja sekä sotilas- ja siviilikohteita ilmahyökkäyksiltä. Aselajina ilmatorjunta kuuluu Maavoimiin ja toiminnallisesti ilmapuolustukseen. Ilmatorjunnan pääkoulutuspaikka on Ilmasotakoulu Tikkakoskella. Ilmatorjuntaopintosuunnalle haluavan hakijan tulee hakea Maavoimien koulutusohjelmaan.

Pioneeriopintosuunta

Pioneeritoiminnan päämääränä on muokata toimintaympäristöä omien joukkojen toiminnalle edulliseksi ja rajoittaa vihollisen ja olosuhteiden vaikutuksia. Pioneeriopintosuunnalla opiskelijat perehtyvät niin aselajin perusmenetelmiin kuin pioneeri- ja suojeluyksiköiden johtamiseen ja kouluttamiseen. Aselajiopinnot toteutetaan Pioneerikoulussa sekä Kainuun prikaatissa, Karjalan prikaatissa ja Porin prikaatissa.

Maavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta

Maavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnalla voidaan suuntautua viestiaselajin opintoihin. Viestitoiminnan päämääränä on verkostotoiminnan tiedonsiirtoyhteyksien ja tietojärjestelmien avulla mahdollistaa joukkojen toimintaympäristötietoisuus sekä voimankäytön ja logistiikan johtaminen. Systemaattinen informaation hallinta, siirtäminen ja suojaaminen ovat myös tulevaisuudessa välttämätön osa operaation onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Johtamisjärjestelmäopintosuunnan kadetit opiskelevat aselajijakson aikana Viestikoulussa Riihimäellä.

Logistiikkaopintosuunta

Huollon tehtävänä on joukkojen taistelukelpoisuuden ja toimintakyvyn ylläpito sekä sen kehittäminen. Logistiikkaan ja huoltoon kuuluu kunnossapitoa, täydennystä, lääkintähuoltoa, huoltopalveluita ja kuljetuksia. Huolto tarjoaa henkilöstölleen monipuolisen toimintaympäristön sekä haasteellisia tehtäviä oma-aloitteisille ja toimeenpanokykyisille upseereille.

Rajavartio-opintosuunta

Opinnot rajavartio-opintosuunnalla muodostavat oman itsenäisen rajaturvallisuuteen ja oikeudellisiin opintoihin keskittyvän opintokokonaisuuden. Rajavartio-opintosuunnalla opetuksessa pääpaino on rajaturvallisuusalan opetuksessa, johon kuuluu muun muassa rajojen valvonta, rajatarkastukset, laillisuusvalvonta, rikostorjunta ja rikosprosessin hallinta. Rajaturvallisuusalan opinnoissa annetaan myös toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutus. Upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvästä rajaturvallisuusalan opetuksesta vastaa Raja- ja merivartiokoulu.