Ensihoitaja (AMK), Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkinto
Tutkintonimike
Laajuus/kesto
Tutkinto-ohjelma

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Ensihoitaja (AMK)
240 op / 4 vuotta
Ensihoidon tutkinto-ohjelma

Koulutuksen tavoite

Oamkin ensihoitajakoulutuksessa opiskellaan sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntijaksi ja kehittäjäksi. Ensihoitaja (AMK):n erityisosaamista ovat hoitotasoinen ensihoito, eli valmius antaa tehohoidon tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella ja ensihoidon johtamisosaaminen.

Ensihoitaja on vastuussa sekä potilaiden hoitamisesta että alaisuudessaan toimivien ambulanssien ja henkilöstön koordinoinnista ja ohjauksesta. Sairaanhoitajan perusosaaminen on osa ensihoitajan ammattitaitoa. Ensihoitajalla on hyvä paineensietokyky ja kliiniset taidot. Hän osaa tutkia vammautuneen tai äkillisesti sairastuneen potilaan, määritellä työdiagnoosiin ja tehdä päätöksiä itsenäisesti tai hoito-ohjeeseen perustuen. Hoidon vaikutusten ennakointi, arviointi ja komplikaatioihin varautuminen kuuluvat ensihoitajan ammattitaitoon. Hän osaa käyttää turvallisesti hoito- ja viestintäteknologiaa sekä toteuttaa itsenäisesti ensihoitopotilaan lääkehoidon. Ensihoitaja toimii vaativissakin hoitotilanteissa maltillisesti ja potilasta kunnioittaen. Hyviä tiimityötaitoja ensihoitaja tarvitsee normaali- ja poikkeusolojen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Kaikki ensihoitotehtävät eivät ole kiireellisiä. Ensihoitajan työhön kuuluu myös potilaiden kiireetöntä tutkimista, hoidon tarpeen asiantuntija-arviointia, jatkohoidon suunnittelua ja ohjausta.

Koulutuksen sisältö

Ensihoitajaopinnoissa perustana on monitieteellinen tieto, jossa hoitotieteellinen, luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tieto korostuvat. Opiskelu sisältää runsaasti simulaatioharjoittelua, toimenpideharjoituksia ja ohjattua harjoittelua. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu suurelta osin itsenäisesti ja verkko-opintoina. Luentoja ja seminaareja on jonkin verran. Opintoja voi suorittaa myös kehittämishankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla. Yhteistyötä harjoitellaan mm. yhteisissä opinnoissa lääketieteen ja muiden terveysalan opiskelijoiden kanssa. Osaaminen varmistetaan mm. lääkelasku- ja tasokokeilla, joiden hyväksytty suorittaminen on edellytys opintojen etenemiselle. Opiskelijoiden aktiivisuutta ensihoidon kehittämisessä tuetaan opintojen aikana.

Valintakoe

Ensihoitaja koulutuksen valintakoe järjestetään 1.6.2015 - 4.6.2015 klo 8.00. Valintakoe koostuu aineistokokeesta ja hakijan ennakkotehtävään perustuvasta haastattelusta. Hakijalle valintakoe on yhtenä päivänä. Tarkempi valintakoeaika ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeen aikaa ei voi muuttaa.

Kampus/yksikkö

Professorintien kampus / Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

TIETOA OAMKISTA

Oamk on monialaisuutta, alueen vahvaa tieto- ja viestintäteknologiaosaamista hyödyntävä osaaja, alueen innovaatiotoiminnan aktiivinen kehittäjä sekä Pohjois-Suomen ammatillisten opettajien kouluttaja. Palvelemme alueen työ ja elinkeinoelämän sekä kulttuurin tarpeita ja vastaamme Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulun monimuotoisuudesta. [ Löydä lisää koulutuksia täältä ]